Public
Authored by Đặc Sản Bình Định Online

Giới Thiệu Về Rượu Bầu Đá Đặc Sản Bình Định

Giới Thiệu Về Rượu Bầu Đá Đặc Sản Bình Định

Bình Định miền đất Võ từ lâu được biết đến với nhiều loại đặc sản nổi tiếng như Rượu Bầu ĐáBánh Ít Lá GaiNem Chợ HuyệnTré, …. Trong số đó thì rượu Bầu đá Bình Định thì hầu như ai cũng biết đến. Nói Bình Định là phải nói đến rượu Bầu đá. Rượu có hương vị thơm ngon, đậm đà rất riêng mà không tìm thấy ở bất kì loại rượu nào.
Cung-cap-dac-san-binh-dinh-online
Cung Cấp Đặc Sản Bình Định Tại TP.HCM

Nguồn Gốc Của Rượu Bầu Đá

Rượu Bầu đá được nấu tại làng Bầu Đá, thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, Thị Xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Rượu được nấu tại đây có hương vị đặc trưng rất riêng bởi chính vì nguồn nước chưng cất rượu.
lang-bau-da
Làng Nghề Truyền Thống Nấu Rượu Bầu Đá
Theo người xưa kể lại rằng ngày xưa trong làng có một cái Bàu rộng tương đương khoảng 3000m2. Trong Bàu có nhiều đá, vì thế mà người dân nơi đây quen gọi là Bàu đá. Nước trong Bàu rất trong và ngọt vì vậy mà nó trở thành nguồn nước sinh hoạt hằng ngày của người dân trong làng.

Rồi tình cờ một ngày nọ có một người hành nghề nấu rượu, phiêu bạt chốn đây có tên là Hương Lễ. Vốn dĩ ông là người ở đất Tây Sơn, nắm tay trong bí quyết nấu rượu gia truyền từ thời vua Quang Trung. Khi về đây sinh sống được một thời gian, ông đã sử dụng nước từ Bàu đá để thử nấu rượu và thật không ngờ rượu cho ra có sự khác biệt rõ rệt so với những loại rượu khác, rượu thơm hơn, ngon hơn và có hương vị rất đặc trưng. Từ đó ông biết được nguồn nước ở Bàu đá chính là yếu tố quan trọng để quyết định nên độ ngon của rượu. Ông đã truyền lại bí quyết nấu rượu cho mọi người trong vùng cùng nấu và nơi đây hình thành Làng Nghề Nấu Rượu Bầu Đá ngày nay.

Mọi người đã lấy tên nguồn nước chưng cất ra rượu để đặt tên cho loại rượu này đó chính là rượu Bàu đá hay rượu Bầu đá

Xem Thêm Đặc Sản Bình Định Online Tại: https://dacsanbinhdinhonline.com

Xem Thêm Về Đặc Sản Bình Định Online

https://www.diigo.com/user/dacsanbinhdinh

https://mix.com/dacsanbinhdinh

https://www.plurk.com/dacsanbinhdinh

Giới Thiệu Về Rượu Bầu Đá Đặc Sản Bình Định 65 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment